31 mrt 2006 12:00

Kinderen met een aandoening

Bepaling van de toegang tot het nieuwe regime voor kinderbijslag

Bepaling van de toegang tot het nieuwe regime voor kinderbijslag

De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van artikel 47, §2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56 septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet van 24 december 2002. Een evaluatieverslag van het nieuwe regime werd in juni 2005 door de commisie die het opstelde voorgesteld. De maatregelen hebben als doel een vermindering van de kinderbijslag bij de overschakeling van de oude naar de nieuwe regeling zo veel mogelijk te beperken door bepaalde bedragen substantieel te verhogen. De maatregelen treden in werking op 1 mei 2006. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.