06 dec 2022 14:02

Klimaattafels van Zakia Khattabi : Nieuwe stap voorwaarts in federaal klimaatbeleid

Vandaag sloot federaal klimaatminister Zakia Khattabi een reeks ‘Klimaattafels’ officieel af. Deze thematische debatten, gecoördineerd door de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, brachten stakeholders, experten en academici samen om  het federale klimaatbeleid te evalueren en aanbevelingen te doen voor de versterking ervan. De input en aanbevelingen - binnen de federale kerndomeinen fiscaliteit en duurzame financiën, energie, transport en mobiliteit, circulaire economie en federale overheidsgebouwen - worden nu verwerkt in een rapport dat begin 2023 zal voorgelegd worden aan regering en parlement.

Ik ben erg tevreden dat we opnieuw een belangrijke stap hebben gezet in de governance van het klimaatbeleid. Eerst hebben we de doelstelling van 55% omgezet in concrete maatregelen en verantwoordelijkheden per minister. Deze zomer hebben we dan over de voortgang van de maatregelen gerapporteerd in een publiek rapport. Nu hebben alle belanghebbenden in de diepte input kunnen geven op het federale klimaatbeleid. Met de input van deze twee initiatieven zullen we aan de slag gaan om een versterkt federaal Energie- en Klimaatplan in te dienen bij de Europese Commissie in de zomer van 2023”, zegt minister Khattabi over deze stap in de federale governance van het klimaatbeleid.

In de afgelopen 2 maand vonden er in totaal 10 klimaattafels plaats (2 debatrondes per domein) met stakeholders, experten en academici. In totaal hebben meer dan 300 deelnemers deelgenomen. Deze deelnemers formuleerden meer dan 60 schriftelijke aanbevelingen in aanvulling op de input tijdens de thematische debatten. Ook vertegenwoordigers van de gewesten hebben kunnen deelnemen aan en reageren op de debatten indien er een interactie was met het gewestelijke beleid.

Vaak terugkerende ideeën waren dat :

- de klimaattafels een meerwaarde geven aan het federale governancekader.

- de algemene oriëntatie van de federale routekaarten in elk van de federale kerndomeinen ondersteund wordt.

- er wel nood is aan een verdere concretisering en een planmatige aanpak. Hieraan gekoppeld zijn er noden in termen van budgettering op korte, middellange en lange termijn.

- er nood is aan meer samenhang en een betere coördinatie waarbij de federale beleidscyclus een centrale rol kan spelen. De versterking van de federale beleidscyclus was ook één van de eisen.

- de afstemming van het beleid met dat van andere beleidsniveaus, waaronder deze van de gewesten, volledig ontoereikend is.

- in vele domeinen gewezen wordt op het gebrek aan publieke middelen voor de financiering van investeringen in zowel infrastructuur (vervoer, openbare gebouwen, enz.) als in personeel.

- er een sterke behoefte is aan expertise (methoden, gegevens, enz.) in verschillende domeinen, aan meer evaluatie. Bijzondere aandacht moet gaan naar andere dimensies, waaronder innovatie, rechtvaardige transitie, (energie)armoede en gendergelijkheid. Er wordt gepleit voor een  systeembenadering voor zowel bestaande als bijkomende maatregelen.

- een klimaatwet een rol kan spelen om de meeste van de lacunes weg te werken.

Het is mijn expliciete bedoeling om het federale governancekader te blijven versterken en ‘future proof’ te maken door het volgend jaar ook juridisch te verankeren. Een planmatige aanpak is een conditio sine qua non als we de ambitie die van ons verwacht wordt, willen consolideren om te evolueren naar een klimaatneutrale en klimaatweerbare samenleving, met een toekomst voor onze jongeren en met bijzondere aandacht voor innovatie, armoedebestrijding, meer gendergelijkheid én een rechtvaardige transitie”, verklaarde minister Khattabi nog.

Meer info: 

De presentaties van dit slotevent verschijnen vandaag op www.klimaat.be/klimaattafels.