01 mrt 2007 16:00

Klinische biologie

Tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor verstrekkingen van klinische biologie

Tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor verstrekkingen van klinische biologie

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte keurde de ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor verstrekkingen van klinische biologie. (*) Het eerste ontwerp bepaalt de datum waarop het koninklijk besluit in werking treedt, namelijk op de eerste dag van de vierde maand die volgt op de publicatie in het Staatsblad. Het tweede ontwerp bepaalt de categorieën van rechtspersonen die in aanmerking komen voor tegemoetkomingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, namelijk de burgerlijke vennootschappen die de vorm hebben van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de vennootschappen onder firma, de coöperatieve vennootschappen en de rechtspersonen zonder winstoogmerk. De statuten moeten vermelden dat ze een kwaliteitsvolle praktijkvoering nastreven en elke daad die leidt tot onverantwoorde uitgaven voor de verzekering en de patiënt vemijden. (*) ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van art. 5, 3° van de wet van 24 mei 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit nr 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor verstrekkingen van klinische biologie en ontwerp van konnklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, §1 eerste lid, 2° van hetzelfde koninklijk besluit.