17 nov 2006 16:00

Klinische biologie en medische beeldvorming

Vastlegging van de globale begroting voor de verstrekkingen van klinische biologie en medische beeldvorming 2006

Vastlegging van de globale begroting voor de verstrekkingen van klinische biologie en medische beeldvorming 2006

De ministerraad legde op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de globale begroting vast voor de verstrekkingen van klinische biologie en medische beeldvorming 2006 (*). De globale begroting voor de verstrekkingen van klinische biologie bedraagt 955.820.000 euro. De begroting voor de verstrekkingen van medische beeldvorming bedraagt 547.287.000 euro. Die bedragen houden rekening met de technische ramingen op basis van boekhoudkundige gegevens voor 2001-2004 en de eerste vijf maanden van 2005. De begrotingen zijn opgesteld na advies van de algemene raad en van het verzekeringscomité van het RIZIV. (*) ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de bepalingen van art 59 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.