16 feb 2007 16:00

Koolstoffonds

Investering in het koolstoffonds KfW

Investering in het koolstoffonds KfW

De ministerraad hechtte zijn goedkeuring aan de investering door de federale overheid in het koolstoffonds KfW Bankengruppe (Carbon Fund) voor een totaal bedrag van 25 miljoen euro voor de aankoop van emissiekredieten voor broeikasgassen. De ministerraad mandateerde minister van Leefmilieu Bruno Tobback die hem het voorstel voorlegde, om contractonderhandelingen met KfW te voeren. Er zal een contract op maat worden afgesloten. De bank biedt immers de mogelijkheid om bijkomende duurzaamheidscriteria vast te leggen in het contract. Voor het overige heeft de bank ruime ervaring met de ontwikkeling van projecten, waarvan een groot aantal projecten op het vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Tijdens de ministerraad van 13 oktober 2006 werd beslist om voor een maximaal bedrag van 25 miljoen euro contractonderhandelingen op te starten met drie koolstoffondsen. Er werd een opvolgingscomité opgericht, onder het voorzitterschap van de FOD Volksgezondheid. Dit aankoopcontract moet het tekort compenseren veroorzaakt door de verdeling van de Belgische verplichtingen inzake emissierecht van broeikasgassen tussen de gewesten.