24 mrt 2023 18:09

Koopkrachtpremie voor werknemers van bedrijven die goed presteerden - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de toekenning van een koopkrachtpremie voor werknemers van ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald.

Bedrijven die goede of uitzonderlijke resultaten hebben geboekt, krijgen de mogelijkheid om hun werknemers een eenmalige premie toe te kennen van maximaal 500 euro. In het geval van uitzonderlijke hoge winst, kan de premie tot 750 euro bedragen.

De koopkrachtpremie kan alleen worden uitgegeven tot en met 31 december 2023 en is geldig tot en met 31 december 2024. De premie is onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Op fiscaal gebied is bepaald dat de koopkrachtpremie vrijgesteld is van belasting. De koopkrachtpremie en de daarop verschuldigde bijzondere bijdrage vormen beroepskosten.

De ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.
Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de koopkrachtpremie
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd-, eco- of consumptiecheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van de artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen