03 mei 2024 17:51

Kost van de strategische reserve en het capaciteitsvergoedingsmechanisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot vaststelling van de berekeningsmethode en de modaliteiten van de controle van de kost van de strategische reserve en het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Het wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt voorziet onder meer in de opheffing van de meeste bepalingen met betrekking tot de strategische reserve. Deze werd vervangen door het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Daarmee is de netbeheerder in kader van de strategische reserve enkel nog verplicht om een tweejaarlijkse analyse uit te voeren van de behoeften van het Belgische elektriciteitssysteem in termen van toereikendheid en flexibiliteit over een periode van tien jaar (AdexFlex-studie). Deze studie wordt immers vereist door de Europese Verordening 2019/943, in het kader van de implementatie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme. De minister van Energie kan de netbeheerder altijd vragen om bijkomende studies uit te voeren over de toereikendheid van het Belgische elektriciteitssysteem. Het koninklijk besluit van 20 juli 2022 moet daarom worden gewijzigd.

Het ontwerp van koninklijk besluit heft aldus onder meer de verwijzingen naar deze strategische reserve op, met behoud van de financieringsmodaliteiten van de AdexFlex-studie.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.