29 apr 2015 17:32

KROMME KOMKOMMERS EN VERLOREN PEREN: NAAR EEN BELEID TEGEN VOEDSELVERLIES EN -VERSPILLING

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling publiceert vandaag een advies met een reeks concrete aanbevelingen om  voedselverlies en –verspilling te vermijden. De raad pleit voor:
- een geïntegreerd beleid, met een belangrijke rol voor het federale niveau
- een transversaal platform, waarin overheden, bedrijven en middenveld overleggen
- het informeren en sensibiliseren van de consument, onder meer rond houdbaarheidsdata op producten
- onderzoek naar mogelijk voedselverlies en –verspilling als gevolg van cosmetische criteria (de “lelijke groenten”)
- een aanpassing van het beleid rond voedselveiligheid om te komen tot minder verlies en verspilling, met een centrale rol voor het voedselagentschap (FAVV)
- bijkomende fiscale maatregelen om mogelijke voedseloverschotten een betere sociale bestemming te geven (o.a. BTW-aanpassing).

De voorbije maanden was er veel aandacht voor het thema voedselverlies en –verspilling. Er waren acties van NGO’s, er waren spraakmakende berichten in diverse media en er kwamen ook nieuwe beleidsinitiatieven (onder meer door de Vlaamse overheid). De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling organiseerde in november 2014 haar jaarforum over dit thema. Een van de doelstellingen daarvan was te bekijken hoe ook de federale overheid een rol kan spelen in deze belangrijke uitdaging. Een gevolg van dat jaarforum is een speciaal advies dat de raad op 24 april goedkeurde.
Het advies werd in consensus goedgekeurd door alle leden van de raad, waaronder werkgevers, milieu- en consumentenverenigingen en de Noord-Zuid-organisaties. De belangrijkste boodschap is dat ook het federale niveau een grote rol te spelen heeft in deze discussie (complementair en coördinerend). Een groot deel van de bevoegdheden in deze materie ligt ondertussen bij de gewestelijke overheden, maar de raad pleit uitdrukkelijk voor overleg en afstemming op federaal niveau. Dat zou moeten gebeuren in een structureel overleg tussen de overheden en ook in een transversaal platform, waarin overheden, bedrijven en middenveld met elkaar kunnen overleggen.
Via zo’n overleg moet het mogelijk zijn te komen tot afgesproken meerjarige campagnes in het hele land. Die kunnen dan onder meer gericht zijn op het informeren en sensibiliseren van de consument rond houdbaarheidsdata op producten en op een kritische houding rond consumptie en reclame. De raad vraagt ook dat in een aantal gevallen de federale overheid een coördinerende rol op kan nemen, bv. bij een voedselverliescrisis, zoals we enkele maanden geleden meemaakten met de peren.
In de media en publieksacties was terecht veel te doen rond mogelijk voedselverlies en –verspilling als gevolg van ‘cosmetische criteria’ (groenten of fruit die alleen maar ‘mooi’ of allemaal exact even groot mogen zijn). In de mate dat er daardoor sprake is van verlies en verspilling, verzet de raad zich ertegen, en vraagt verder te onderzoeken welke oplossingen mogelijk zijn.
De raad is ook voorstander van gezamenlijke beleidsdoelstellingen, af te spreken door de verschillende overheden samen.
Op het vlak van sensibilisering is nog veel mogelijk, volgens de raad. Zo kan een verbeterde verpakking bijdragen aan minder verlies en verspilling. Er kan ook nog gesleuteld worden aan de richtlijnen in overheidsopdrachten. Lokale initiatieven voor het meenemen van restjes in restaurants kunnen ook nuttig zijn.
De raad roept verder op om te bekijken of het beleid rond voedselveiligheid, met een centrale rol voor het voedselagentschap (FAVV) nog aangepast kan worden om te komen tot minder verlies en verspilling.
De raad is ten slotte blij dat de federale regering een aantal fiscale regels heeft gewijzigd, zodat er nog meer mogelijkheden zijn om sociaal aan de slag te gaan met voedseloverschotten (bv. ter beschikking stellen van overschotten aan sociale kruideniers). De raad formuleert nog enkele suggesties voor bijkomende fiscale en andere maatregelen om mogelijke voedseloverschotten een betere sociale bestemming te geven.
U vindt de volledige tekst van dit advies op onze website: http://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/advices/advies-over-voedselverlies-en-verspilling
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Jan Mertens: 02/743 31 54 of 0479/ 29 62 74