23 jun 2006 17:00

Kustwachtcentrale

Organisatie en werking van de Kustwachtcentrale

Organisatie en werking van de Kustwachtcentrale

De ministerraad ging akkoord met een aantal voorstellen die Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorlegde over de organisatie en werking van de kustwachtcentrale. De kustwachtcentrale werd opgericht door het samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005 tussen de federale staat en het Vlaamse Gewest. Het is een samenwerkingsverband tussen het Maritieme reddings- en Coördinatie centrum en het Maritiem Informatie Kruispunt (MRCC en MIK). De kustwachtcentrale biedt een samenwerkingskader voor alle bevoegde overheidinstellingen zodat ze hun acties op elkaar kunnen afstemmen. Als kuststaat wordt ons land immers geconfronteerd met een waaier aan opdrachten met betrekking tot de zeegebieden die onder zijn rechtsbevoegdheid vallen. Het gaat onder meer om: Search and Rescue, voorkoming en bestrijding van rampen, scheepvaartverkeer, toezicht op de scheepsbemanningen en op de uitrusting van schepen, bescherming en beveiliging van het verkeer van en naar de havens, bescherming en beveiliging van de infrastructuur op zee en op de zeebodem en van de exploratie en exploitatie van koolwaterstoffen, voorkomen en bestraffen van inbreuken op de wetten en voorschriften inzake douane, belasting, immigratie of volksgezondheid, politionele taken; toezicht op de levende rijkdommen, toezicht op kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen, toezicht op de beschermde mariene gebieden, toezicht op de storting in zee, toezicht op de zeeverontreiniging, interventie bij mariene verontreiniging, interventie bij mariene verontreiniging en de ontwikkeling van de nodige operationele plannen, uitvoeren en opvolgen van de operationele plannen. De federale ministerraad neemt kennis van de voorstellen en adviezen die het beleidsorgaan Kustwacht formuleert over zijn organisatie. De ministerraad is het er ook mee eens dat het beleidsorgaan Kustwacht de verantwoordelijke instantie is om de Kustwachtcentrale verder uit te werken en te realiseren. Daarvoor krijgt het beleidsorgaan ondersteuning van het overlegorgaan en van de secretarissen die werkgroepen oprichten. De ministerraad gaat akkoord met het principe dat voor het uitwerken van de details van de kustwachtcentrale met zijn twee componenten geen afbreuk gedaan wordt aan de basisprincipes van het samenwerkingsakkoord. Men vestigt de aandacht op: - het MRCC en het MIK zijn complementair, - er zijn geen dubbele investeringskosten, - er is een maximale samenwerking met respect voor elkaars bevoegheden.