29 apr 2022 16:56

Kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Het voorgelegde voorontwerp brengt wijzigingen aan in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. Deze aanpassingen betreffen de samenstelling en de werking van de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg (Toezichtcommissie). Het voorontwerp bevat ook aanpassingen aan de kwaliteitsvereisten die moeten worden nageleefd bij het uitvoeren van locoregionale anesthesie.

Enerzijds wijzigen de bepalingen van de Toezichtcommissie als volgt:

 • er wordt een Nederlandstalige en een Franstalige multidisciplinaire Kamer opgericht, gezien de verwachte werklast wordt de mogelijkheid ingebouwd om bij koninklijk besluit bijkomende Kamers op te richten 
 • de Kamers kunnen ook werkgroepen inrichten ter voorbereiding van dossiers
 • de rol van de inspecteurs wordt geconcretiseerd 
 • de Toezichtcommissie zal toezicht houden op:
  • 1° de fysieke en psychische geschiktheid van de gezondheidszorgbeoefenaars 
  • 2° de naleving de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering
  • 3° de onwettige uitoefening van de gezondheidszorgberoepen voor zover deze zware gevolgen voor de patiënten doet vrezen;
  • 4° op een moment te bepalen door de Koning, de naleving door de gezondheidszorgbeoefenaar van de rechten van de patiënt;
  • 5° de omstandigheden die bij verdere praktijkvoering door de gezondheidszorgbeoefenaar voor zware gevolgen voor de patiënten of de volksgezondheid doet vrezen.
 • de procedure wordt vereenvoudigd en de mogelijkheden op het vlak van sanctionering worden verfijnd

Anderzijds is er een wijziging van de kwaliteitsvereisten die moeten worden nageleefd bij het uitvoeren van locoregionale anesthesie bij routine oogheelkundige ingrepen. Naar analogie met tandheelkundige ingrepen, wordt bevestigd dat de hiervoor noodzakelijke lokale anesthesie kan worden uitgevoerd door de oftalmoloogWel dient een schriftelijke procedure te worden vastgelegd voor het geval zich bij de locoregionale anesthesie problemen voordoen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.