26 jan 2007 16:00

Kyotoprotocol

Samenwerkingsakkoord rond de uitvoering van sommige bepalingen van het Kyotoprotocol

Samenwerkingsakkoord rond de uitvoering van sommige bepalingen van het Kyotoprotocol

De ministerraad keurde het ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Kyotoprotocol. Dit voorstel werd ingediend door minister van Leefmilieu en Pensioenen Bruno Tobback. Op 20 december 2006 heeft het Overlegcomité het ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd. De tekst werd technisch voorbereid onder supervisie van de Nationale Klimaatcommissie en werd vervolgens voorgelegd aan de Interministeriële commissie voor leefmilieu. Het project verenigt in een enkele tekst de nationale maatregelen die vereist zijn voor de toepassing van het protocol van Kyoto en de akkoorden van Marrakech in België alsmede voor de omzetting in Belgisch recht van de EU-richtlijn 2004/101/EG van het Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 houdende wijziging van de richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasemissierechten binnen de gemeenschap met betrekking tot de projectgebonden mechanismen van Kyoto. Zoals voor de andere lidstaten van de Europese Unie is het protocol van Kyoto op 16 februari 2005 in België in werking getreden. België is wettelijk verplicht om in de loop van de periode van 2008 tot 2012 zijn emissie van broeikasgassen t.o.v. die van 1990 met 7,5% te beperken. De akkoorden van Marrakech van 2001 werden in 2005 goedgekeurd. Hierin worden de uitvoeringsmodaliteiten van het protocol vastgesteld, die ook voor de partijen verplicht zijn. Richtlijn 2004/101/EG koppelt het communautaire systeem voor handel in emissierechten met het internationaal systeem van de projectgebonden mechanismen van het protocol. Het ontwerp van samenwerkingsakkoord regelt onder meer de volgende punten: - goedkeuring van de projectactiviteiten; - bezit en het gebruik van Kyoto-eenheden; - aan België toegewezen hoeveelheid; - reserve voor de verbintenisperiode en de overdracht van Kyoto-eenheden naar een volgende verbintenisperiode; - landgebruik, wijziging van landgebruik en bosbouw; - procedures en mechanismen aangaande de naleving van de bepalingen van het protocol van Kyoto. De ministerraad keurde ook het voorontwerp van wet goed met betrekking tot de goedkeuring van dit samenwerkingsakkoord.