01 mrt 2007 16:00

Ladingverzekering van voertuigen

Verfijning van de reglementering van de ladingverzekering van voertuigen

Verfijning van de reglementering van de ladingverzekering van voertuigen

Minister van Mobiliteit Renaar Landuyt stelde de ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit voor die de bestaande regelgeving van ladingverzekering verfijnen. Ze schrijven de minimumnormen voor waaraan een systeem voor ladingverzekering moet voldoen. Het systeem beantwoordt aan de voorschriften van de European best practices guidelines on Cargo securing for road transport. De inbreuken op de nieuwe voorschriften inzake ladingverzekering vallen voor de voertuigen van groep C onder de overtredingen van derde graad. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 205 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. Hij keurde ook het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 decemeber 1975 houdende reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.