27 feb 2008 18:56

Landbouwtelling 2007

Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw, laat weten dat op donderdag 28 februari de definitieve resultaten van de landbouwtelling 2007 verschijnen. Het overzicht werd gemaakt door het departement Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie.

Landbouwbedrijven en arbeidskrachten

Uit de telling blijkt dat het aantal landbouwbedrijven in België met 3,7% afneemt (van 49.850 in 2006 naar 48.013 in 2007). De daling is in het Vlaams en Waals gewest bijna even groot.
Wat arbeidskrachten betreft, wordt in ons land een daling van 3,6% vastgesteld (van 92.405 in 2006 naar 89.041 in 2007).

Oppervlakte van de cultuurgrond

Door de Europese maatregelen in 2007 op het gebied van braakland wordt vastgesteld dat de oppervlakte braakland met 10,8% is afgenomen. Die daling wordt gecompenseerd door een grote toename van oppervlakten met koolzaad (+12,7%) en korrelmaïs (+3,1%).
De oppervlakte voor bewaaraardappelen met andere variëteiten dan het Bintje is aanzienlijk toegenomen (+5,7% in België en tot +10% in het Waals gewest).

Voorts geeft de telling een stabilisering van de energiegewassen (voor de productie van biobrandstof) aan. Dat doet vermoeden dat de landbouwsector op dat vlak een afwachtende houding aanneemt.

Uit de landbouwenquête van november 2007 blijkt dat de oppervlakte ingezaaide winterteelten in 2007 met 5,5% is toegenomen. Die toename is hoofdzakelijk het gevolg van de sterke groei in Wallonië (+10,2%), terwijl in Vlaanderen een daling van 3,4% werd opgetekend. Dat komt omdat er in Wallonië tot nu toe veel meer braakland is dan in Vlaanderen.

Dieren

In 2007 is de totale rundveestapel licht gedaald (-0,5%). Net zoals de vorige jaren wordt een afname van het aantal rundveebedrijven (-3,9%) vastgesteld, zowel in Vlaanderen als in Wallonië.
De varkensstapel is in vergelijking met 2006 met 0,6% afgenomen. De pluimveestapel daarentegen steeg in het Waals gewest met 10,6%, terwijl er in Vlaanderen een daling met 2,2% was.
Het aantal pluimveebedrijven nam in de twee gewesten af.