15 mrt 2019 16:14

Langdurig verlof voor verminderde prestaties om medische redenen komt in aanmerking voor het pensioen van het Vlaams onderwijspersoneel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat rekening houdt met  het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen in het kader van de berekening van het pensioen van de personeelsleden van het Vlaams onderwijs.  

De Vlaamse regering heeft op 1 januari 2015 een nieuwe vorm van verlof ingevoerd gelijkgesteld aan de dienstactiviteit in het statuut van de personeelsleden van het Vlaams onderwijs: een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen. Dit verlof vertoont sterke overeenkomsten met het stelsel voor verminderde prestaties wegens medische redenen dat bestaat voor de federale ambtenaren, beoogd in het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen. 
Voor de federale ambtenaren wordt deze afwezigheid voor verminderde prestaties wegens medische redenen in aanmerking genomen voor het pensioen van de publieke sector. Bijgevolg is het niet te verantwoorden dat de nieuwe statutaire maatregel ingevoerd in het statuut van de personeelsleden van het Vlaams onderwijs ook niet in aanmerking kan worden genomen voor het pensioen van dit personeel. 
Het ontwerp van koninklijk besluit voert artikel 16 van de wet van 6 januari 2014 uit door aan de lijst het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen toe te voegen, beoogd in de artikelen 28/2 tot en met 28/14 van het besluit van de Vlaamse regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. 
Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.