31 jan 2020 14:18

Langetermijnstrategie voor de reductie van broeikasgasemissies

De ministerraad mandateert minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem om de langetermijnstrategie voor de reductie van broeikasgasemissies van België op de agenda te zetten van het volgende Overlegcomité. Hij keurt tevens het document goed over de strategie voor de elementen die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren.

Overeenkomstig de Europese verordening 2018/1999 over de governance van de energie-unie en van de klimaatactie moeten lidstaten op uiterlijk 1 januari 2020, en vervolgens uiterlijk op 1 januari 2029, en om de tien jaar een langetermijnstrategie met een perspectief van minstens dertig jaar opstellen, en indienen bij de Europese Commissie. De langetermijnstrategieën van de lidstaten hebben als doel het bijdragen tot de naleving van de verbintenissen van de EU en de lidstaten in het kader van het klimaatverdrag, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), en de Overeenkomst van Parijs.

Om de Belgische langetermijnstrategie op te stellen, werd er een gemengde werkgroep van de Nationale Klimaatcommissie (NKC) en het energieoverleg tussen de federale staat en de gewesten (ENOVER) opgericht. Een ad hoc interfederale werkgroep heeft de drie langetermijnstrategieën van de gewesten en enkele werven uit de federale studie samengevoegd tot een geïntegreerde langetermijnstrategie van België. Het geïntegreerde document van langetermijnstrategie voor België moet geagendeerd worden op het volgende Overlegcomité en goedgekeurd worden, vooraléér het naar de Europese Commissie wordt verstuurd.