29 apr 2016 17:41

Leeftijdsaanpassing voor ambtshalve opruststelling na een jaar ziektedagen van personeelsleden in de openbare sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed waarin de leeftijd wordt aangepast voor ambtshalve opruststelling na een jaar ziektedagen van personeelsleden in de openbare sector.

Het voorontwerp van wet stelt dat vanaf 1 juli 2016 een ambtshalve opruststelling zich enkel nog kan voordoen voor zover het personeelslid een jaar verlof of disponibiliteit wegens ziekte heeft opgenomen, vanaf het ogenblik dat hij de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt, 62,5 jaar vanaf 1 januari 2017 en 63 jaar vanaf 2018. De duur van een jaar kan bereikt worden door meerdere ziekteperioden op te tellen, respectievelijk vanaf de leeftijd van 62, 62,5 en 63 jaar. Het hoeft dus niet noodzakelijk om een ononderbroken periode van een jaar te gaan.

De wet van 5 augustus 1978 bepaalt dat een personeelslid van de openbare sector ambtshalve in rust wordt gesteld de eerste dag van de maand volgend op die waarin hij, sedert zijn zestigste verjaardag, één jaar verlof of disponibiliteit wegens ziekte telt. Het is een dwingende maatregel die toegepast kan worden zonder enige tussenkomst van een administratieve gezondheidsdienst. Het personeelslid kan op rust gesteld worden zonder op medisch vlak definitief ongeschikt te zijn verklaard voor het uitoefenen van zijn functies. 

De leeftijd van 60 jaar werd vastgelegd in een tijdperk waarin de minimumleeftijd om op vervroegd pensioen te gaan ook 60 jaar was. Sindsdien werd deze minimumleeftijd, onder voorbehoud van de lange loopbanen, meerdere keren verhoogd: 62 jaar vanaf 1 januari 2016, 62,5 vanaf 1 januari 2017 en 63 jaar vanaf 1 januari 2018. Het huidige wetsartikel is dus niet langer afgestemd op de huidige situatie over pensioenen en wordt met dit voorontwerp van wet dan ook aangepast.

Het voorontwerp van wet wordt aan de vakbonden en nadien voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte