03 dec 2010 11:08

Leningen van staat tot staat

Vierde deel van het programma 2010 van leningen van staat tot staat

Vierde deel van het programma 2010 van leningen van staat tot staat

De ministerraad heeft de toekenning goedgekeurd van nieuwe staatsleningen die een gunstig advies van het Finexpocomité kregen. Het betreft de volgende leningen:

  • een nieuwe staatslening van 10 miljoen euro voor de Republiek
    Kongo om een elektrificatieproject voor de stad Ouesso en de districtshoofdplaatsen van het departement van de Cuvette-ouest uit te voeren 
  • een nieuwe staatslening van 938.300 euro voor Nicaragua om 
    een drinkwaterproject voor honderd rurale dorpsgemeenschappen te realiseren 
  • de aanwending door Viëtnam van het nog beschikbare saldo van 3.550.605,50 euro van de staatslening van 20 augustus 1995, de toekenning van een nieuwe staatslening van 5.600.000 euro en de aanwending van het nog beschikbare saldo van 2.724.300 euro op het programma 2010 als bijdrage aan de concessionele financiering van de installatie van een kleine satelliet om de gegevens te verzamelen die nodig zijn om de controle, het beheer en de milieupolitiek met betrekking tot de natuurlijke rijkdommen van de landbouw, de visserij, de bosbouw en de mijnbouw te optimaliseren. Het saldo van dit project van 5.275.700 euro zal in 2011 worden vastgelegd binnen de grenzen van de beschikbare vastleggings- en vereffeningskredieten onder de regeling van de voorlopige twaalfden 
  • de verlenging van de geldigheidsduur van een staatslening van 4.712.975 euro voor Kameroen (1 maart 2007)

Voorts heeft de ministerraad kennis genomen van het programma van leningen van staat tot staat van de voorgaande jaren en van de voorwaarden die verbonden zijn aan het programma van staatsleningen voor het jaar 2010.

Het stelsel van de staatsleningen werd ingevoerd in 1964 en machtigt de minister van Financiën en de minister bevoegd voor Buitenlandse Handel om samen financiële steun aan ontwikkelingslanden te verlenen, zodat ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de financiële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. Voor de minst gevorderde landen is de hulp sinds 1 januari 2002 ontbonden.

Gezien hun hoge schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.