04 apr 2014 19:55

Levensmiddelenhygiëne

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de levensmiddelenhygiëne.

Het ontwerp zorgt voor een volledige revisie van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne en houdt hierbij rekening met de evolutie van de materies die zowel op Belgisch als op Europees vlak worden behandeld. Vanuit een streven naar vereenvoudiging van de wetgeving worden in dit ontwerp nog twee andere besluiten opgenomen die eveneens handelen over levensmiddelenhygiëne. 

Het ontwerp van koninklijk besluit is toegespitst op:

 • de resultaatsverbintenis eerder dan op de middelenverbintenis
 • het schrappen van overbodige bepalingen en definities
 • het verduidelijken van het toepassingsgebied van het besluit en van de vereiste koeltemperaturen
 • het formaliseren van de delegatie van de controles met betrekking tot vooroogst
 • het toevoegen van een aantal hygiënevoorschriften ter verduidelijking van de hygiëne-eisen met name inzake toiletten en verdeelautomaten voor rauwe melk

Het ontwerp bepaalt de nationale bepalingen met betrekking tot de levering door de producent aan de eindverbruiker van kleine hoeveelheden plantaardige producten. Het bepaalt bovendien de criteria die van toepassing zijn op lokale, marginale en beperkte activiteit.

Het ontwerp trekt de volgende drie koninklijke besluiten in: 

 • het koninklijk besluit van 4 februari 1980 betreffende het in de handel brengen van
  te koelen voedingsmiddelen
 • het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de detailhandel in
  bepaalde levensmiddelen van dierlijke oorsprong
 • het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.