21 sep 2016 12:29

Lichte maar constante stijging van het federale ziekteverzuim in 2015

Zoals elk jaar publiceert Medex, dat onder meer belast is met de controle op het ziekteverzuim van de federale ambtenaren, zijn jaarlijkse studie over het federale ziekteverzuim. Gemiddeld werkte een federale ambtenaar in 2015 5,98 werkdagen op 100 niet door ziekte. Ten opzichte van 2014 is dat een stijging van 4,7%.
 

Het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren bedroeg 5,98% in 2015 en dat is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor (5,71% in 2014). Die stijgende trend ziet men ook in de privésector en daar is de trend nog duidelijker dan bij de federale ambtenaren. Gemiddeld is een ambtenaar 14,4 dagen ziek thuis.

 

In 2015 waren de ambtenaren gemiddeld ongeveer dubbel zo vaak afwezig dan werknemers uit de privésector (2,01 keer ten opzichte van 1,06 keer), maar hun afwezigheden duurden telkens ook veel korter (7 dagen ten opzichte van 16,1 dagen).

 

Langdurig ziekteverzuim stijgt minder sterk bij de overheid dan in de privésector. Sinds 2013 vertegenwoordigen afwezigheden van meer dan een jaar namelijk het grootste deel van het ziekteverzuim in de privésector terwijl de meeste afwezigheden bij de federale ambtenaren korte afwezigheden zijn (van minder dan een maand).

 

Daarnaast worden de vaststellingen die we in onze vorige studies maakten ook in 2015 bevestigd:

- Het verzuim bij vrouwelijke ambtenaren ligt hoger dan bij hun mannelijke collega’s (6,6% ten opzichte van 5,3%);

- Het verzuim neemt toe naarmate het administratief niveau afneemt (8,20 % bij ambtenaren van niveau D ten opzichte van 3,30% bij hun collega’s van niveau A);

- De gemiddelde duur van afwezigheden is het kortst bij vrouwelijke ambtenaren van niveau A (5,9 dagen) en is het langst bij vrouwelijke ambtenaren van niveau D (8,2 dagen);

- De gemiddelde duur van een afwezigheid neemt af naarmate men vaker afwezig is;

- Het verzuim neemt toe met de leeftijd (4,2% bij ambtenaren tussen 22 en 29 jaar en 8% bij ambtenaren tussen 60 en 65 jaar);

- De frequentie van de afwezigheidsmeldingen neemt dan weer af met de leeftijd;

- Het hoogste percentage van ambtenaren die niet ziek geweest zijn in 2015 (41%) wordt opgetekend bij ambtenaren die 60 jaar zijn of ouder. Zij worden gevolgd door de werknemers die tussen 20 en 30 jaar oud zijn (38%);

- Statutairen maken geen misbruik van hun benoeming door meer afwezig te zijn dan hun contractuele collega’s (5,85% ten opzichte van 6,54%);

- Duitstalige ambtenaren verzuimen het minst, hun Franstalige collega’s het meest;

- De ambtenaren uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie West-Vlaanderen laten het laagste verzuimpercentage noteren. Hun collega’s uit Henegouwen het hoogste.

 

De stress blijft toenemen.

In 2015 waren de drie categorieën van diagnoses waarvoor we de meeste attesten ontvingen nog steeds ademhalingsproblemen (18,5%), locomotorische aandoeningen (18,3%) en stressgerelateerde ziektes (16,8%). In 2015 wordt opnieuw een toename van de totale duur van de afwezigheden in de groep van de stressgerelateerde ziektes vastgesteld (van 28,40% in 2014 tot 30,12% in 2015). De stressgerelateerde ziektes (30,12%) en de locomotorische problemen (21,7%) zijn samen goed voor de helft van de afwezigheidsdagen.

 

Het bezoek van de controlearts

In 2015 is het aantal controleopdrachten dat aan controleartsen werd toevertrouwd, nl. 44.000, stabiel gebleven ten opzichte van 2014. Daarvan werden 42.090 opdrachten uitgevoerd in het kader van afwezigheid wegens ziekte, 9% daarvan op verzoek van de werkgever. In 38.261 gevallen, dat wil zeggen 89,58% van de gecontroleerde afwezigheden, kon de arts zich uitspreken over de gegrondheid van de afwezigheid. 1,83% van de gecontroleerde afwezigheden leidde tot een vervroegde werkhervatting; over 8,59% van de afwezigheden kon de controlearts geen uitspraak doen mits de zieke ambtenaar niet thuis was of zich niet naar het kabinet van de arts wendde. Mannelijke ambtenaren maken het meest kans om vervroegd terug aan het werk gestuurd te worden, net zoals de ambtenaren van niveau C en D en contractuelen en stagiairs.

 

 

Info studie ziekteverzuim:

http://www.health.belgium.be/nl/medex/

Contact:

Vinciane Charlier, Woordvoerder FOD Volksgezondheid: 0475/93 92 71