03 apr 2014 19:33

Lijst van veilige landen in het kader van de vreemdelingenwet

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed met de lijst van veilige landen in het kader van de vreemdelingenwet. 

Een maal per jaar moet de ministerraad bij koninklijk besluit de lijst van veilige landen opstellen zoals de vreemdelingenwet het voorschrijft. Het advies van de Commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen bevestigt dat de zeven landen die in 2013 als veilige landen werden bestempeld, het nog steeds zijn. Het gaat om: Albanië, Bosnië-Herzegovina, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, India, Kosovo, Montenegro en Servië.

Voor de asielaanvragen van personen die uit veilige landen komen, schrijft de wet een bijzondere procedure van weigering van inoverwegingneming voor, in zeer korte tijd. Een persoonlijk onderzoek blijft echter nodig.

De criteria die bepalen of een land veilig is zijn:

  • de wettelijke toestand (rechtsstaat)
  • de toepassing van het recht en de algemene politieke situatie 
  • de mogelijkheid om bescherming te krijgen tegen daden van vervolging of slechte behandelingen

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst