17 jul 2009 11:53

Lokale politie

Inning van een retributie voor opdrachten van bestuurlijke politie

Inning van een retributie voor opdrachten van bestuurlijke politie

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de voorwaarden en de modaliteiten vastlegt voor de inning van een retributie voor opdrachten van bestuurlijke politie die de lokale politie uitvoert.

Twee categoriëën van opdrachten geven aanleiding tot een retributie:

  • de situaties waarin de lokale politie een gebrek aan voorzorg of het tekortschieten van een natuurlijk persoon of rechtspersoon compenseert, om de bescherming van de personen en goederen te verzekeren,
  • de opdrachten die als doel hebben de openbare rust, veiligheid en gezondheid te verzekeren naar aanleiding van een publiek toegankelijk evenement op de openbare weg of in de onmiddellijke omgeving van het evenement.

De retributie compenseert enkel de kost van de politiecapaciteit, die ingezet wordt in de betrokken opdracht van bestuurlijke politie. Voor de opdrachten in het kader van een evenement moet het principe van de retributie de partijen ook aanzetten om zich vragen te stellen over de relevantie van de inzet van politiediensten. Geen enkele retributie mag echter geïnd worden voor evenementen van politieke, syndicale, filosofische of religieuze aard.

De overeenkomst dat het aandeel van de lokale politie in de veiligheid van het evenement bepaalt, wordt afgesloten door de burgemeester (of het Politiecollege in meergemeentepolitiezones) met de organisator, na advies van de korpschef.

Er wordt een uitzondering gemaakt op de regel dat de tussenkomst van de politie kosteloos is, op basis van het feit dat het uitvoeren van bepaalde opdrachten van meer particulier belang, die ook betrekking hebben op de basispolitiezorg, de politiediensten afleiden van het nastreven van het algemeen belang. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.