02 dec 2011 10:59

Lokale politie

Toekenning van federale dotaties 2011 voor de lokale politie

Toekenning van federale dotaties 2011 voor de lokale politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom vier ontwerpen van koninklijk besluit goed over de financiële tegemoetkomingen van de federale staat aan de gemeenten en de meergemeentepolitiezones voor de ondersteuning van de werking van de lokale politie in 2011. 

 • de federale basisdotatie en de toelage voor de uitrusting handhaving openbare orde:
  De basistoelage voor 2011 wordt berekend zoals in vorige jaren.
  De toelage voor uitrusting handhaving openbare orde 2011 werd bepaald in functie van de indexering zoals toegepast in 2010.
 • de federale bijkomende dotatie: 
  Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bijkomende dotatie 2011 introduceert de gelijke behandeling van de politiezones in het kader van de meerkost, ongeacht of er al dan niet een dossier werd ingediend.
 • de sociale dotatie:   
  De toekenningsmodaliteiten die tot hiertoe werden toegepast worden in 2011 verlengd.
 • de indexering van de federale basisdotatie: 
  De basisdotatie wordt aangepast in functie van de reële evolutie van de gezondheidsindex van 2009 en 2010.