03 apr 2009 11:53

Lokale politie wegverkeer

Organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie voor de functie 'verkeer'

Organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie voor de functie 'verkeer'

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie vastlegt voor de functie 'verkeer' zodat ze een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking kan bieden. Minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt en minister van Justitie Stefaan De Clerck legden het ontwerp aan de ministerraad voor.  

De capaciteit die moet worden besteed aan de uitvoering van de functie 'verkeer' moet ten minste 8% van de totale werkcapaciteit van elke politiezone bedragen. Die capaciteit bestaat uit de operationele personeelseden en de leden van het administratieve en logistieke kader. De taken die ze moeten vervullen op het vlak van de verkeersveiligheid vormen vier categorieën:

  • preventieve en repressieve acties voeren inzake de naleving van de verkeersregels 
  • het verkeer regelen bij ernstige en onverwachte verstoring van de mobiliteit
  • verkeersongevallen vaststellen
  • advies verlenen aan bevoegde overheden inzake de mobiliteit en de verkeersveiligheid

Elke politieambtenaar en -agent moet in staat zijn de taken te vervullen die de functie inhoudt. 

De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie goedgekeurd. De verkeersveiligheid is de zevende basisfunctie van de lokale politie die in het kb wordt geïntegreerd. 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.