17 jul 2015 19:01

Loonplafonds voor het pensioen van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart

Op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat aanpassingen doorvoert op het vlak van het pensioen van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart.

Het ontwerp bepaalt expliciet dat de specifieke hoge loonplafonds voor de pensioenberekening van toepassing blijven voor de leden van de burgerluchtvaart die op 31 december 2011 de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben en dit zonder inning van de bijdrage. 

Het ontwerp heft zo een legistieke contradictie op die ontstaan is in het kader van een overgangsmaatregel die ingevoerd werd bij de afschaffing van het specifieke voordelige pensioenregime voor leden van de burgerluchtvaart.

wetsontwerp tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 tot uitvoering van artikelen 116, tweede lid en 119, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, inzake het pensioen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart