01 dec 2006 16:00

Loopbaan FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg

Hervorming van de bijzondere graden van niveau 1 bij FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en integratie in niveau A

Hervorming van de bijzondere graden van niveau 1 bij FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en integratie in niveau A

De ministerraad ging akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit dat de loopbaan van sommige ambtenaren van niveau A van FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg hervormt. Het ontwerp is een voorstel van minister van Werk Peter Vanvelthoven. Het ontwerp voert de hervorming uit van de loopbaan van bijzondere graden van niveau 1 bij FOD Werkgelegenheid en hun integratie in het niveau A. Het voorstel werd voorgelegd aan het sociaal overleg binnen het Comité van sector XI en op 17 juli 2006 werd een protocolakkoord unaniem ondertekend. De Raad van State had zijn advies gegeven over het ontwerp. Hij oordeelde in zijn advies van 28 september 2006 dat de vraag om zijn advies voorbarig was en dat het ontwerp eerst in de ministerraad moest worden aangenomen.