22 jan 2010 11:12

Loopbaan van het rijkspersoneel

Diverse maatregelen betreffende de loopbaan van het rijkspersoneel - tweede lezing

Diverse maatregelen betreffende de loopbaan van het rijkspersoneel - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met verschillende maatregelen over de loopbaan van het rijkspersoneel. Het ontwerp van de minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte is gewijzigd na onderhandeling met de vakbonden. 

Sommige selectieprocedures bij de overheidsdiensten worden toegankelijk voor kandidaten die houder zijn van een getuigschrift van generieke competenties verworven buiten diploma. In die gevallen kunnen ze afwijken van de diplomavereiste. Die afwijking kan enkel worden toegestaan door de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken. 

Het ontwerp bevat ook nog een reeks andere wijzigingen die het statuut van het rijkspersoneel verduidelijken en vereenvoudigen.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.