30 mrt 2007 17:00

Loopbaan van het rijkspersoneel

Wijziging van de reglementaire bepalingen van de loopbaan van het rijkspersoneel - tweede lezing

Wijziging van de reglementaire bepalingen van de loopbaan van het rijkspersoneel - tweede lezing

Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont stelde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit voor dat verscheidene reglementaire bepalingen van de loopbaan van het rijkspersoneel wijzigt. Het ontwerp werd voor overleg aan de vakbonden voorgelegd. De bedoeling van de wijziging is om toelichtingen te geven bij een aantal bepalingen over die loopbaan. Ook verduidelijkt het ontwerp het taalgebruik in het statuut van het Rijkspersoneel. Na afloop van de onderhandeling werden verschillende wijzigingen aangebracht in de tekst: - Een nieuw art 16 moet elke dubbelzinnigheid over de overgangsbepalingen voor de loopbaan van de sociale contoleurs uit de weg ruimen. - De bepalingen van art 21 tot 23 zijn aangevuld om de overgang van de gemene graden naar de nieuwe loopbaanregeling uitvoerig te beschrijven. (ingevoerd door kb van 22 november 2006) - Er komt een nieuwe overgangsbepaling, zodat de personeelsleden van niveau B en C die geslaagd zijn voor de eerste proef van de competentiemeting voor 1 april 2007, kunnen kiezen tussen een gecertificeerde opleiding of de tweede proef van de competentiemeting.