04 dec 2009 12:04

Loopbaan van het rijkspersoneel

Mogelijkheid tot aanwerving op basis van competenties verworven buiten diploma

Mogelijkheid tot aanwerving op basis van competenties verworven buiten diploma

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met verschillende maatregelen rond de loopbaan van het rijkspersoneel. 

De belangrijkste maatregel uit het voorstel van de minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte beoogt de mogelijkheid om mensen aan te werven op basis van de competenties die zij verworven hebben buiten diploma. Het ontwerp reikt immers een oplossing aan door in sommige gevallen af te wijken van de diplomavereiste. Zo worden sommige selectieprocedures toegankelijk voor kandidaten die houder zijn van een "getuigschrift van generieke competenties verworven buiten diploma". Die afwijking kan enkel worden toegestaan door de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken. 

Het ontwerp bevat ook nog een reeks andere wijzigingen:

  • het begrip "typefuncties" wordt geschrapt voor zover dit achterhaald is;
  • het cumuleren van twee types vergoeding voor woon-werkverplaatsingen wordt in bepaalde situaties mogelijk gemaakt;
  • het uitoefenen van een functie bij een secretariaat van een politiek mandataris van het Europese Parlement wordt een verlof voor opdracht van algemeen belang;
  • het uitoefenen van een functie bij een secretariaat van een politiek mandataris van de wetgevende macht wordt een verlof voor opdracht;
  • het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven wordt verduidelijkt;
  • de meesterschapstoelage wordt ingevoegd in de beschermingswedde van de militair die door een overplaatsing de hoedanigheid van rijksambtenaar verworven heeft.