23 jun 2006 17:00

Loopbaanonderbreking

Toepassing van de loopbaanonderbreking op de personeelsleden van de Franse Gemeenschap en de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeeschapscommissie

Toepassing van de loopbaanonderbreking op de personeelsleden van de Franse Gemeenschap en de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeeschapscommissie

Op voorstel van de heer Peter Vanvelthoven, Minister van Werk, ging de ministerraad akkoord met twee ontwerpbesluiten van de Franse Gemeenschap en het College van de Franse Gemeenschapscommissie over de loopbaanonderbreking. Het eerste maakt de formules van loopbaanonderbreking die het KB van 7 mei 1999 voorschrijft over de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen, van toepassing op de personeelsleden van de Franse Gemeenschap. Dat koninklijk besluit bepaalt dat elke rechtshandeling uitgaande van een niet federale overheid die als doel heeft bepalingen van het besluit van toepassing te maken op haar personeel, enkel uitwerking heeft als de federale ministerraad ze goedkeurt. Het ontwerp maakt de loopbaanonderbreking van toepassing op de statutaire ambtenaren van: - de diensten van de Franse Gemeenschapsregering - de Hoge Raad voor de audiovisuele media - de instellingen van openbaar belang. Daarnaast worden de stelsels van palliatief verlof en zorgverlof ook van toepassing op de werknemers die hun stage verrichten in die diensten. Het tweede ontwerp maakt de loopbaanonderbreking voorzien in het koninklijk besluit van 7 mei 1999 van toepassing op de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse gemeenschapscommissie.