10 jun 2022 15:49

Maatregelen betreffende de arbeidsongeschiktheid van een werknemer en zijn re-integratie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet en drie ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende een aantal maatregelen die betrekking hebben op de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en zijn re-integratie, in het kader van de uitvoering van de meerjarenbegroting 2022-2024.

Het voorontwerp van wet voorziet in een vrijstelling om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, en dit driemaal per kalenderjaar. Bedrijven met minder dan 50 werknemers worden hiervan vrijgesteld. Daarnaast wordt een nieuwe procedure ingevoerd om de arbeidsovereenkomst te beëindigen door medische overmacht. Op die manier wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht losgekoppeld van het re-integratietraject. Dit voorontwerp van wet voorziet ook in een wijziging van de regeling inzake neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van een gedeeltelijke werkhervatting.

Twee voorontwerpen van wet voorzien in de afwijking van de minimumgrenzen van de duur van de prestaties met het oog op een gedeeltelijke werkhervatting, in het kader van een job met toestemming van de adviserend arts van het ziekenfonds.

Het laatste voorontwerp van wet voorziet in een wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 betreffende de afwijkingen van de minimale wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers vastgesteld bij artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 tot vaststelling van de afwijkingen van de minimumgrens van de duur van de prestaties der werknemers

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft