28 aug 2015 15:20

Maatregelen voor een coherent, humaan en correct asiel – en migratiebeleid

De ministerraad heeft een pakket aan maatregelen goedgekeurd die de humane opvang van asielzoekers verzekert, de snelle doorstroom van asieldossiers bewaakt en de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers versterkt. Het aantal asielaanvragen steeg van 1280 aanvragen in april naar meer dan 4000 deze maand. Met deze bijkomende opvangmaatregelen houdt de regering de fors gestegen instroom aan asielzoekers onder controle en vermijdt dat gezinnen met kinderen op straat komen te staan. Daarnaast zorgen de doorstroom- en terugkeermaatregelen voor een correct en coherent asiel- en migratiebeleid.

Humane opvang

Het is onze internationale plicht om aan elke asielzoeker in materiële opvang te voorzien. De regering trad de afgelopen zomermaanden kordaat op en nam reeds verschillende proactieve maatregelen om aan iedere asielzoeker deze noodzakelijke basisopvang te kunnen garanderen. Het huidige aanbod aan opvangplaatsen zal echter niet volstaan om aan alle noden te voldoen. Uitzonderlijke situaties vergen uitzonderlijke maatregelen.  Zo besliste de regering  vandaag om 5000 extra plaatsen te creëren bij de bestaande opvangpartners en via een overheidsopdracht bij hoogdringendheid. Via Artsen Zonder grenzen, Rode Kruis en Croix Rouge worden 1600 noodplaatsen geoperationaliseerd, het bestek van de raamovereenkomst voor 10.000 plaatsen via gunning krijgt groen licht en de 900 tijdelijke plaatsen in de mobiele units worden verlengd.

Snelle doorstroom en versterking terugkeer

Naast opvangmaatregelen dringen er zich ook doorstroom-en terugkeermaatregelen op. Om een snelle doorstroomtijd van de asieldossiers te kunnen blijven verzekeren zullen bijkomende budgetten voor de werving van personeel voor het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) worden vrijgemaakt. Om de uitstroom uit de centra te kunnen verzekeren zijn snelle en korte procedures van cruciaal belang. Bovendien kan de uitgeprocedeerde asielzoeker sneller voorbereid worden op een terugkeer naar het land van herkomst wat de kans wat de kans op het indienen van onnodige bijkomende procedures verkleint. 

Behalve een snelle doorstroom is ook een versterking van de terugkeer noodzakelijk. 60% van de asielaanvragen wordt erkend, dit houdt ook in dat de overige 40% het land moeten verlaten. Een deel zal dit uit eigen beweging of via vrijwillige terugkeer doen maar een belangrijk deel zal via gedwongen terugkeer moeten teruggebracht worden naar zijn of haar land van herkomst. Daarom moeten de diensten van de DVZ die instaan voor de opvolging van deze terugkeerdossiers versterkt worden.