01 jun 2011 17:58

Maatschappelijke integratie

Welvaartsaanpassing van de sociale bijstandsuitkeringen

Welvaartsaanpassing van de sociale bijstandsuitkeringen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat het  leefloon en de maatschappelijke financiële hulp vanaf 1 september 2011 met 2% verhoogt. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en van staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Philippe Courard komt er naar aanleiding van de aanpassing aan de welvaart van de sociale bijstandsuitkeringen voor 2011-2012, in uitvoering van artikelen 73bis en 73ter van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

(*) wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004.