21 feb 2014 19:28

Macroprudentieel beleid en stabiliteit van het financiële stelsel

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over het macro-prudentieel beleid en de taken van de Nationale Bank van België in het kader van de stabiliteit van het financiële stelsel.

Zie presentatie in bijlage.

voorontwerp van wet tot invoering van de mechanismen voor een macro-prudentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel