11 jan 2019 12:28

Mandatenlijsten en vermogensaangifte van de federale uitvoerende macht bij het Rekenhof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een nota goed over de nieuwe wetgeving over de indiening van mandatenlijsten en vermogensaangifte van de federale uitvoerende macht bij het Rekenhof.

De belangrijkste wijzigingen betreffen een uitbreiding van het toepassingsgebied, de verplichte vermelding van de vergoedingen, het elektronisch indienen van de mandatenlijsten en de publicatie door het Rekenhof van de mandatenlijsten op zijn website, zodat het publiek ervan kennis kan nemen aan de hand van een zoekmotor. Het Rekenhof kan voortaan ook administratieve geldboetes opleggen aan diegenen die hun verplichtingen niet nakomen, onverminderd de bestaande strafrechtelijke sancties die behouden blijven. Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf 1 januari 2019.