14 jan 2022 18:30

Mantelzorgverlof in de Brusselse gewestelijke overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne akkoord met de invoering van mantelzorgverlof voor de statutaire personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil het mantelzorgverlof van toepassing maken op de statutaire personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Overeenkomstig het besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen kunnen rechtshandelingen van een niet-federale overheid die tot doel heeft de bepalingen van dit besluit toe te passen op haar personeel maar uitwerking hebben wanneer hiervoor het akkoord van de federale ministerraad werd verkregen.