20 apr 2018 15:20

Marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het marien ruimtelijk plan 2020-2026 vaststelt.

Het marien ruimtelijk plan is een plan dat de ruimtelijke en temporele structuur van de menselijke activiteiten organiseert, op basis van een langetermijnvisie en aan de hand van economische, sociale en ecologische doelstellingen. Dit plan is gericht op de coördinatie van beslissingen die een ruimtelijke impact hebben op de zeegebieden en verzekert dat elke belanghebbende bij het proces betrokken wordt.

Het marien ruimtelijk plan implementeert de richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning.

De staatssecretaris voor Noordzee zal het ontwerp voorleggen aan de Gewesten, de buurlanden en het publiek en tijdens de consultatiefase een socio-economische impactanalyse uitvoeren waarin de impact van het ontwerp op prijzen en tewerkstelling in de diverse sectoren wordt onderzocht. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.