01 dec 2006 16:00

Maximumfactuur

Uitvoering van de bepalingen van de programmawet van 27 december 2005

Uitvoering van de bepalingen van de programmawet van 27 december 2005

De ministerraad besliste op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte om de bepalingen uit de programmawet van 27 december 2005 over de maximumfactuur uit te voeren. Een van de bepalingen integreert de fiscale maximumfactuur in de inkomens maximumfactuur (MAF). Wanneer het gezinsinkomen op aanzienlijke wijze is gedaald in vergelijking met het inkomensjaar dat men normaal in aanmerking neemt, kan de rechthebbende vragen om het huidige bedrag van zijn gezinsinkomen vast te stellen. Dat kan wanneer het inkomen gedaald is beneden een van de twee eerste inkomensbedragen van de inkomens-MAF. De gezinsplaatsing wordt gelijkgesteld met een afhankelijkheidssituatie waarin men zich bevindt wegens de gezondheidstoestand en waarin de verzekerde een gezin op zich kan vormen. Bij de samenstelling van een gezin van een persoon die in gemeenschap leeft, houdt men voortaan ook rekening met de personen ten laste van de echtgenoot of partner. In de inkomens-MAF houdt men rekening met het inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan dat waarvoor het recht op de MAF is onderzocht. Het gezin sociale-MAF is samengesteld uit de rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming, zijn echtgenoot of partner en hun personen ten laste. De eventuele toepassing van de sociale-MAF sluit die van de inkomens-MAF niet meer uit. Het ontwerp treedt in werking op 1 januari 2006 behalve de bepalingen over de integratie van de fiscale MAF die op 1 januari 2005 in werking treden. Het Verzekeringscomité van de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV gaf een gunstig advies. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (gecoördoneerd op 14 juli 1994).