04 sep 2009 12:02

Maximumfactuur

Sociale maximumfactuur voor rechthebbenden op integratietegemoetkoming

Sociale maximumfactuur voor rechthebbenden op integratietegemoetkoming

De programmawet van 22 december 2008 bevat een bepaling die artikel 37 novies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aanpast om een discrimatie uit de weg te ruimen. Sinds 1 september 2009 hebben rechthebbenden op de integratietegemoetkoming geen recht meer op de sociale maximumfactuur wanneer ze een partner hebben die een inkomen heeft waarop een aftrek wordt toegepast. Die regel geldt nu voor alle rechthebbenden op een integratietegemoetkoming ongeacht de categorie waartoe ze behoren.

Daartoe heeft de ministerraad op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat het koninklijk besluit van 15 juli 2002 aan die bepaling aanpast.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van hfdst IIIbis van titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.