15 sep 2006 17:00

Maximumfactuur

Aanpassing van de bepalingen over de maximumfactuur

Aanpassing van de bepalingen over de maximumfactuur

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd. Het ontwerp past de bepalingen over de maximumfactuur aan als gevolg van de bepalingen van de programmawet van 27 december 2005 met betrekking tot de maximumfactuur en van de evolutie van de reglementering van de uitkeringen voor personen met een handicap. Het verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV gaf een gunstig advies. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.