24 nov 2023 16:06

Mechanisme voor koolstofgrenscorrectie

De ministerraad keurt op voorstel van Minister van Klimaat Zakia Khattabi een voorontwerp van wet goed inzake de instelling van een mechanisme voor koolstofgrenscorrectie.

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een mechanisme om een eerlijke prijs te zetten op de koolstof die wordt uitgestoten tijdens de productie van koolstofintensieve goederen die de EU binnenkomen. Het moet schonere industriële productie in derde landen aanmoedigen en tegelijkertijd het risico van koolstoflekkage helpen te vermijden.

De toepassingsmodaliteiten en de werking van verordening 2023/956 (EU) dienen in de Belgische wetgeving te worden geïmplementeerd. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal als bevoegde autoriteit fungeren.

Vanaf 2026 moeten EU-importeurs van goederen die tot de CBAM-sectoren behoren zich registreren en de emissies gegenereerd door de productie van de geïmporteerde goederen aangeven. Elk jaar moeten zij het equivalent van de emissies in CBAM-certificaten inleveren, die moeten worden gekocht tegen de wekelijkse prijs van de emissierechten op de primaire ETS (emissiehandel)-markt.

CBAM zal in twee fasen worden geïmplementeerd om de importeurs voor te bereiden om aan al hun verplichtingen te voldoen en om hen de tijd te geven om deze eerste fase te evalueren vóór de laatste fase. Er is ook een sanctieregeling voorzien, bijvoorbeeld wanneer een aangever heeft nagelaten een CBAM-rapport in te dienen of wanneer deze een onvolledig of onjuist CBAM-rapport heeft ingediend.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.