07 nov 2013 18:18

Meer sectorale inpanningen voor de jonge werkzoekenden

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat jongeren die nog geen 26 jaar zijn meer kansen biedt op de arbeidsmarkt. Het initiatief komt tegemoet aan de doelstelling van de regering om de sectorale middelen voor risicogroepen efficiënter in te zetten voor jongeren.

De werkgevers die gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst moeten een inspanning van ten minste 0,05% van de loonmassa uittrekken voor een aantal risicogroepen. De helft daarvan wordt bestemd voor jongeren. Deze doelgroep wordt nu verder uitgebreid tot alle werkzoekende jongeren tot 26 jaar en alle jongeren in opleiding (behalve bachelor- of masteropleiding).
Tevens bepaalt het kb op welke manier deze inspanningen voor jongeren worden geconcretiseerd waarbij een betrokkenheid van scholen, opleidingsinstellingen en arbeidsbemiddelingsdiensten wordt beoogd middels het afsluiten van een partnerschap door de vormingsfondsen.
De maatregel gaat in op 1 januari 2014.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen