15 jun 2012 18:30

Meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep

De minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette stelde het ontwerp van Meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep aan de ministerraad voor. Het gaat om een voorlopig plan dat nog zal evolueren. De ministerraad zal pas zijn goedkeuring op het einde van de procedure geven.

Het plan wordt eerst besproken op de informele overlegvergaderingen die zullen plaatsvinden met de gewesten en met de strategische cellen van de eerste minister en de vice-eersteministers. Na de interne gooedkeuring door de beheersorganen van de NMBS-groep  wordt de ministerraad een nieuw plan voorgesteld. Daarna volgt het  officieel overleg met de gewesten over de cofinanciering. Vervolgens presenteren de beheerorganen van de NMBS een definitief plan 2013-2025. De bedoeling is om het plan tegen 31 december 2012 af te ronden.