07 jul 2023 16:46

Meerjarenkader voor gezondheidsdoelstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed om op een wetenschappelijke manier een meerjarenperspectief te ontwikkelen om gezondheidszorgdoelstellingen te verwezenlijken.

Het voorontwerp voorziet in de oprichting van een Commissie voor gezondheidszorgdoelstellingen binnen de schoot van het RIZIV met als opdracht:

  • binnen de veertig dagen na elke ontbinding van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorstellen van de gezondheidszorgdoelstellingen neerleggen die gedurende de eerstvolgende legislatuur moeten worden nagestreefd
  • jaarlijks tegen 30 juni een evaluatierapport opleveren van de voortgang van de realisatie van de gezondheidszorgdoelstellingen zoals bepaald door de Algemene Raad en eventueel een bijsturing van de doelstellingen en de initiatieven beslist door de bevoegde organen formuleren
  • advies geven over het globale begrotingsvoorstel voor het volgende jaar vanuit het oogpunt van de conformiteit met de gezondheidszorgdoelstellingen die van kracht zijn

De Algemene Raad dient minstens na de eerste regeringsverklaring van de nieuwe federale regering te bepalen welke gezondheidszorgdoelstellingen nagestreefd worden gedurende de legislatuur binnen het kader van de verplichte ziekteverzekering en een door de federale regering beslist budgettair traject.

De verschillende deelstaten krijgen de mogelijkheid een raadgevende stem af te vaardigen om zodoende de vergaderingen van de Algemene Raad bij te wonen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.