07 mei 2021 17:03

Meerjarige terbeschikkingstelling van IT consultants ten voordele van de federale politie

De ministerraad gaat op voorstel van Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met de ondertekening van het dossier betreffende de meerjarige terbeschikkingstelling van IT consultants via de vzw Smals, Egov en de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister ten voordele van de federale politie.

Dit dossier betreft de vraag tot terbeschikkingstelling van 2021 tot en met 2025 van een globale lijst van profielen van IT-consultants voor de federale politie via de vzw Smals, Egov en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en beoogt het verkrijgen van het akkoord voor concrete aanwervingen van consultants.

Voor de realisatie van de terbeschikkingstellingen via de vzw Smals wordt een beroep gedaan op een aantal raamovereenkomsten, waarbij de vzw Smals optreedt als aankoopcentrale voor haar leden.

Wat betreft de gevraagde profielen via Egov, worden door Egov zelf gecontracteerde profielen ter beschikking gesteld van haar leden, waaronder de federale politie.

Voor de realisatie van de terbeschikkingstellingen via de FOD Kanselarij van de Eerste Minister wordt voorgesteld om af te nemen van één van haar overheidsopdrachten, waarbij ze optreedt als aankoopcentrale voor begunstigden zoals de federale politie.

Dit dossier beoogt eveneens om het akkoord van de Minister van Binnenlands Zaken wat betreft de gezamelijke uitgaven voor de IT-consultancy, te laten gelden als een principiepsakkoord voor nieuwe initiatieven die mogelijks zouden worden opgestart in de loop van de periode 2021-2025, en die gedragen worden op de EU-fondsen.