20 jul 2006 17:00

Meerwaardeneconomie

Goedkeuring van een aantal maatregelen met betrekking tot de meerwaardeneconomie

Goedkeuring van een aantal maatregelen met betrekking tot de meerwaardeneconomie

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting en Consumentenzaken, en mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, keurde de ministerraad een reeks maatregelen goed met betrekking tot de meerwaardeneconomie. De eerste maatregel (*) stelt de regels vast voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en hun controle voor het jaar 2005. Voor het begrotingsjaar 2005 wordt door de federale overheid in een bedrag van 15.117.000 euro voorzien voor de cofinanciering van de gemeenschappelijke acties inzake sociale economie. De verdeling van de middelen voor het begrotingsjaar 2005 gebeurt als volgt: - 55,7 % voor gezamenlijke initiatieven met het Vlaamse Gewest; - 33 % voor gezamenlijke initiatieven met het Waalse Gewest; - 10 % voor gezamenlijke initiatieven met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - 1,3 % voor gezamenlijke initiatieven met de Duitstalige Gemeenschap. Het ingevoerde controlesysteem is een systeem van dubbele controle, a posteriori. De tweede maatregel heeft betrekking op de goedkeuring van een avenant aan het samenwerkingsakkoord (*) betreffende de meerwaardeneconomie. Dit avenant moet de continuïteit van het beleid inzake sociale economie voor het jaar 2006 verzekeren. Voor 2006 werd door de federale overheid een bedrag van 13.313.756 euro voorzien. Dat wordt verdeeld volgens dezelfde verdeelsleutel als in 2005. De derde maatregel heeft betrekking op de oprichting van een Federale Raad voor de meerwaardeneconomie. De raad heeft onder meer de volgende opdrachten: de sector van de meerwaardeneconomie vertegenwoordigen bij de Federale Staat, advies verlenen en de Federale Staat adviseren over meerwaardeneconomie. De Raad bestaat uit een voorzitter, 27 stemgerechtigde leden en 23 leden met een adviserende stem. De samenstelling van de raad wil een weerspiegeling zijn van de huidige realiteit van de sector van de sociale economie. (*) ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2005 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie. (**) samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, goedgekeurd door de wet van 10 mei 2006.