30 okt 2009 14:49

Menselijk lichaamsmateriaal

Ter beschikking stellen van navelstrengbloed voor therapeutisch gebruik door derden

Ter beschikking stellen van navelstrengbloed voor therapeutisch gebruik door derden

De ministerraad heeft op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de terbeschikkingstelling van navelstrengbloed regelt (*).  

Het ontwerp voorziet onder meer dat de banken voor menselijk lichaamsmateriaal en de intermediaire structuren navelstrengbloed ter beschikking moeten stellen voor therapeutisch gebruik door derden. Deze terbeschikkingstelling gebeurt via het Belgische Register voor beenmergdonoren van het Belgische Rode Kruis.

Bovendien moet de beheerder van het lichaamsmateriaal elk jaar aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) het aantal individuele monsters navelstrengbloed meedelen dat ter beschikking werd gesteld.

(*) dat wordt bewaard bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.