24 nov 2022 10:16

Met BiodiversiScape wil Zakia Khattabi een boost geven aan de biodiversiteit in België

In aanloop van de COP15 Biodiversiteit in Montreal (Canada) van 7 tot 19 december aanstaande heeft de federale Minister voor Leefmilieu vandaag 24 november het officiële startschot gegeven voor het project BiodiversiScape. Dit initiatief is erop gericht de biodiversiteit te bevorderen op de federale eigendommen en domeinen.

België is een dichtbevolkt en uiterst verstedelijkt land, met vele wegen, spoorlijnen en infrastructuurvoorzieningen die de leefruimtes voor dieren en planten inperken en loskoppelen. Als gevolg van deze situatie krijgen die soorten het moeilijk op het gebied van voeding, verplaatsing, beschutting of voortplanting, hetgeen de achteruitgang van de biodiversiteit in de hand werkt. Teneinde de tendens om te buigen en het blauw-groene weefsel in en rond de steden te versterken, strekt BiodiversiScape ertoe de biodiversiteit te beschermen en te herstellen daar waar de federale overheid kan optreden (op sites die behoren tot Defensie, de Regie der Gebouwen, de NMBS en Infrabel).

Voor Zakia Khattabi, pas terug van de COP27, is dringend actie nodig: “Het terugdringen van biodiversiteitsverlies is vandaag een grote milieu-uitdaging om de leefbaarheidsvoorwaarden op aarde te garanderen. De planeet zal overleven zonder ons, maar het omgekeerde is niet waar. Het WWF publiceerde in oktober laatstleden een nieuw rapport over de wereldwijde toestand van de biodiversiteit, en de vaststelling is verontrustend: in een halve eeuw tijd zijn 69% van de gewervelde soorten gehalveerd! Zoals te verwachten, geeft het rapport aan dat de klimaatverandering de voornaamste oorzaak zal worden van biodiversiteitsverlies in de komende decennia als we er niet in slagen de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C. Dit bewijst dat beide uitdagingen de twee kanten van dezelfde munt vormen.”

“Het is van essentieel belang dat de federale regering het voorbeeld geeft, afstapt van het silodenken en het grote biodiversiteitspotentieel van haar eigendommen en domeinen te nutte maakt; ik heb daarom vandaag het startschot gegeven voor BiodiversiScape; aan de hand van dit initiatief zullen we met de federale partners maatregelen nemen om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen daar waar we over hefbomen beschikken (de sites van de Regie der Gebouwen, Defensie, de NMBS en Infrabel). Elke vierkante meter telt!”, aldus nog de Minister.

“Op het niveau van België zijn we sinds juli 2021 geëngageerd in de ‘High Ambition Coalition’, de hoge ambitie coalitie voor natuur en mensen. Dit initiatief eist dat een ‘30x30’-doelstelling - bescherming van 30% land en 30% oceanen tegen 2030 - wordt aangenomen binnen het wereldwijde kader van de biodiversiteitbescherming dat in december aanstaande zal worden besproken in Montreal op de VN-Conferentie van de Partijen over biodiversiteit (COP15), waaraan ik als delegatiehoofd zal deelnemen. Er moet vanzelfsprekend meer worden gedaan: ook de overige 70% moeten duurzaam worden beheerd gelet op het wezenlijke belang van de instandhouding van biodiversiteit voor ons milieu en onze gezondheid! Biodiversiteit is de ruggengraat van duurzame ontwikkeling (voeding, huisvesting, geneesmiddelen, water, enzovoort) en is dan ook essentieel om de duurzame ontwikkelingsdoelen volledig te verwezenlijken. Ik zal mij daarom inzetten om een ambitieus wereldwijd biodiversiteitskader tot stand te laten brengen, met doelstellingen, een methodologie en financiering die concreet zijn uitgewerkt”, stelt de Minister tot besluit.

Uit honderden miljoenen vierkante meters infrastructuur en terreinen zijn er enkele federale locaties voor het BiodiversiScape-programma geselecteerd. Op deze locaties die door de partners in het hele land beheerd worden, zullen een aantal bewustmakings-en ontwikkelingsprojecten worden uitgevoerd.

Tijdens het opstartjaar van het programma heeft het BiodiversiScape-team met de partners een eerste verkennende analyse uitgevoerd om de domeinen die zij beheren in kaart te brengen en de locaties die voor verbetering vatbaar zijn te inventariseren.

De eerste locaties die momenteel worden bestudeerd, zijn:

Voor Defensie: de site van de Koninklijke Militaire School (KMS), gelegen in het hart van Brussel, in een sterk verhard gebied, en de site van de Koninklijke School voor Onderofficieren - Campus Saffraanberg, gelegen in het hart van Haspengouw, in het voorstedelijk gebied van Sint-Truiden.

Voor de Regie der Gebouwen: de site van het politiegebouw van Asse, in een stedelijke/voorstedelijke zone met een handels- en woonbestemming in een landbouwgebied.

Voor de NMBS: de site van de parking van het station van Ciney, gelegen in een stedelijke zone in het hart van een groene regio.

Voor Infrabel: verschillende sites worden nog bestudeerd.