19 nov 2010 14:38

Milieu

Voorontwerpen van wet over het milieu en de doorvoer van afvalstoffen - tweede lezing

Voorontwerpen van wet over het milieu en de doorvoer van afvalstoffen - tweede lezing

De ministerraad gaat in tweede lezing akoord met twee voorontwerpen van wet die minister van Klimaat en Energie Paul Magnette heeft voorgelegd over het milieu. Ze werden aangepast aan het advies van de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid

Het voorontwerp stelt sancties in tegen overtredingen van bepalingen van Europese verordeningen over chemische stoffen. Het zet ook de Europese richtlijn (2009/125/EG) inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten in Belgisch recht om.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 9 juli 1984 betreffende de invoer, de uitvoer en de doorvoer van afvalstoffen

Het voorontwerp bepaalt de sancties tegen inbreuken op bepalingen van bepaalde Europese verordeningen over de doorvoer van afvalstoffen. Het zet ook enkele artikels van de Europese richtlijn (2008/99/EG) over de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht in Belgisch recht om, alsook enkele artikels van een Europese richtlijn (2008/98/EG) betreffende afvalstoffen, die vallen onder de federale bevoegdheid op het vlak van de doorvoer van afvalstoffen.

Het voorontwerp voert ook een systeem van administratieve boetes in zoals dat van de wet van 21 december 1998.