14 okt 2011 14:49

Milieu

Wijziging van de wet op het natuurbehoud - tweede lezing

Wijziging van de wet op het natuurbehoud - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing en op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een voorontwerp van wet goed dat de wet op het natuurbehoud* wijzigt. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

De sancties tegen inbreuken op de wet en de uitvoeringsbesluiten, en de bepalingen over de personen die toezicht houden op hun naleving worden geactualiseerd. Er komen ook nieuwe bepalingen bij:

  • De koning kan een federale adviesraad oprichten voor elke vraag over de in-, uit- en doorvoer van uitheemse plantensoorten en uitheemse diersoorten en hun krengen.
  • De staat kan sectorale overeenkomsten sluiten in de zin van de wet van 21 december 1998** met ondernemingen of organisaties die dergelijke soorten verspreiden.
  • Er komt een nieuw stelsel van administratieve boetes zoals dat van de wet van 21 december 1998.

* wijziging van de wet van 12 jui 1973 op het natuurbehoud.
** wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de gezondheid.