19 apr 2024 20:19

Milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat tegemoet komt aan de ingebrekestelling van de Europese Commissie over de niet-volledige omzetting van de richtlijn 2004/35/EG betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade.

Specifiek was de Europese Commissie van oordeel dat artikel 12, paragraaf 1, eerste lid, van richtlijn 2004/35/EG niet correct was omgezet in onder meer artikel 13, §1 van het koninklijk besluit van 8 november 2007.

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt nu artikel 13 van het koninklijk besluit van 8 november 2007 door zowel aan natuurlijke personen als aan rechtspersonen die een inbreuk doen gelden op een recht, de mogelijkheid toe te kennen om bij de bevoegde instantie opmerkingen te formuleren of een verzoek in te dienen tot het nemen van maatregelen. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de opmerkingen van de Europese Commissie.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade ten gevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht van uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun krengen, naar aanleiding van de in-, de uit- en de doorvoer ervan; alsook van afvalstoffen bij hun doorvoer